What
  • אדריכלים
  • ביטוח
  • השקעות נדל"ן
  • מעצבי פנים
  • משכנתאות
  • עורכי דין
  • שמאות
  • תיווך
Where

מימון פרויקטים בנדל”ן דורש התמקצעות, ידע רב, ניסיון והיכרות טובה עם סקטורי הנדל”ן של הבנקים. ככל שתוצג לבנק איתנות פיננסית חזקה יותר של הלווה מול פרויקט אטרקטיבי בסיכון נמוך כך תגדל הסבירות לקבל עבור הפרויקט תנאים מסחריים נוחים ואטרקטיביים. א.א פתרונות פיננסיים מגישה עשרות פרויקטים בשנה לסקטורים השונים של הבנקים לצורך מימון וליווי פרויקטים לבנייה. גיוס אשראי לפרויקט נדל”ן והתאמת מרכיבי האשראי והתנאים המסחריים מהווים גורם קריטי המשפיע במישרין על הצלחתו. תהליך הליווי כולל ניתוח היקף האשראי הנדרש, עלות האשראי, חשיפות וסיכונים, עלויות בגין אי ניצולת אשראי, עלות ערבויות חוק מכר, עלות ערבויות ביצוע, קביעת השלבים בהם ניתן יהיה “לשחרר” ליזם הון עצמי מהפרויקט, “תפירת” התנאים וההתניות המשפטיות והנ”ל הינו רק חלק מהליך הליווי ומהפרמטרים המשפיעים על הצלחתו.

Rate us and Write a Review

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Skip to content