תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין “פורטל נדל”ן” (להלן “הפורטל”) לבין המשתמשים באתר.
משתמשים – לרבות גולשים, מעלים תכנים לאתר, נותני שירותים ו/או גופים מקצועיים/מסחריים המפרסמים/מוסרים מידע לפרסום באתר, וכל אדם אחר המשתמש בשירותי האתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

אנא קראו את התקנון בקפידה שכן שימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאי השירות שלהלן. אם אינכם מסכימים להם הימנעו משימוש באתר. בעל האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש וללא הודעה בכתב.

1. הפורטל לא אחראי לתכנים המפורסמים בו בין אם הייתה למערכת שליטה על הפרסום ובין אם לאו.

2. המידע המופיע בפרסומיהם השונים של נותני שירותים הנו על אחריותם הבלעדית. אין באפשרות הפורטל לבדוק את אמינותו, חוקיותו, דיוקו ונכונותו של המידע. בעל הפורטל לא ישא בכל אחריות ביחס לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא. מוסר המידע הפרסומי ישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שישגר ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.

3. הפורטל משמש אכסניה לנותני שירותים. האחריות המקצועית בגין שירותים אלו הינה של הגורמים המפרסמים נותני השירותים בלבד. הפורטל לא יהווה צד לעסקה שתתבצע בין נותני השירותים לבין גולשים. כל הסתמכות של גולשים בפורטל על המידע המפורסם על ידי נותני השירותים נעשית על פי שיקול דעתם של הגולשים ועל אחריותם הבלעדית.

4. הפורטל לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים בפורום. אין באפשרות האתר לבדוק את אמיתותם של התכנים. האחריות הנובעת מהעלאת תכנים כאלו מוטלת על המשתמש עצמו והוא ישא בכל התוצאות המשפטיות העלולות להיגרם כתוצאה ממידע פוגע ו/או שקרי ו/או מעוול כלפי כל אדם ו/או נותן שרות בין אם מפרסם באתר ובין אם לאו ו/או בקשר לכל אדם ו/או גוף משפטי באשר הוא. לאתר תהיה הזכות לתביעת שיפוי ממשתמש המעלה תוכן לאתר ו/או בעליו של המחשב ממנו נשלחה ההודעה בכל מקרה בו נתבע על ידי צד ג’ עקב ההודעה המעוולת.

5. הפורטל מכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים באינטרנט שאינם מופעלים על ידי הפורטל אלא בידי גורמים אחרים. הפורטל אינו אחראי לתוכן הנמצא באתרים אלו וכניסת המשתמשים לאתרים אלו היא באחריותם המלאה. הצבתם לא תתפרש כהצעה למשתמשים ו/או להבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של הפורטל במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים שם.

6. הפורטל אוסר העלאת תכנים שאינם חוקיים, מאיימים, טורדניים, גזעניים, בעלי אופי מיני, חומרי תועבה, הפוגעים בקניין רוחני של צד שלישי, עוינים, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, מהווים פגיעה בפרטיות, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית או מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי. הפורטל אוסר העלאת חומר המכיל “וירוסים”, פצצות זמן”, “תולעים”. הפורטל רשאי להסיר כל מידע שפורסם כאמור ללא צורך בהודעה מוקדמת.

7. בעל הפורטל לא ישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.

8. למשתמשים באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהיא מצוות הנהלת הפורטל, לרבות טענה ו/או תביעה הקשורה לאיכות האתר, לתקלות שונות, נפילות מחשב, תקלות שונות הקשורות בשימוש בתוכנה כלשהיא.

9. הפורטל רשאי לשנות בכל עת את מראה האתר והשירותים הניתנים בו בלא למסור אל כך הודעה מראש.

10. הפורטל רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן שפורסם/הועלה לאתר באם המשתמש אינו עומד בתנאי שימוש אלו.

11. המשתמשים מתחייבים לשפות את בעל הפורטל בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרם לו – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלו. בנוסף מתחייבים המשתמשים לשפות את בעל הפורטל בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדו על ידי צד שלישי ו/או אחר כתוצאה מתכנים שמסרו לו לפרסום בפורטל.

12. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינו של”משחק ילדים”. הזכויות כוללות את קוד המחשב ואת הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, מוסיקה, תוכנה, תמונות, גרפיקה, וידיאו וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר.
אין להפיץ ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או למסור לצד שלישי ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו בפורטל ללא הסכמת הפורטל מראש ובכתב.

13. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלו ולפורטל הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז בתל אביב יפו בלבד.